Vedtægter

 

Vitar Horsens Rollespilslaug

Foreningens vedtægter

En PDF med vedtægterne kommer, når vi har fundet problemet med uploadingen af den.

Visionen bag disse vedtægter er at skabe et forum med plads til alle ,samtidig med at vi vil være kendt som dem, der sætter og følger best pratice.

Vi forventer at nå visionen ved at sætte forskellige tiltag i værk, bl.a.

 • begynder portal
 • kostume afdeling
 • standarter for minimums udklædning
 • standarter for minimums viden om det enkelte rollespils rammer

personer – sprogbrug – opførsel osv.

 • Arbejde for at alle foreningens medlemmer er med til at gøre Vitar til Danmarks bedste og dermed tager et medansvar for aktiviteter opstartes og kører tilfredsstillende.

 

§1 Foreningens navn er Vitar Horsens Rollespilslaug

Hjemsted Byen Horsens, Landet Danmark

 

§2 Foreningens formål:

 • At sikre rammer for en fast liverollespilsdag i Horsens hver måned
 • På sigt at skabe flere enkeltstående og løbende liverollespil
 • At udbrede kendskab til og viden om alle slags rollespil
 • At fungere som paraplyorganisation for alle slags rollespil
 • På sigt at skabe rammer for afholdelse af alle slags spil, turneringer, undervisning, workshops og lederkurser.
 • At afholde såvel åbne som lukkede arrangementer
 • At fungere som samarbejdspartner ved deltagelse i større arrangementer
 • At arrangerer ture/deltagelse i andre foreningers rollespil, festivaler m.m.
 • At skabe et forum (lokaler) med plads til faste ugentlige møder/samvær for rollespillere.
 • At drive en hjemmeside med alle relevante oplysninger for medlemmerne.
 • At udgive et elektronisk nyhedsbrev, i den relevante takt.
 • At være mellemled til div. landsforeninger såfremt dette anset for tjenligt for foreningen.
 • At indsamle midler til div. rollespilsformål samt den daglige drift.
 • At finde og vedligeholde kontakter til udendørsarealer til rollespil.

 

§3 Foreningens Bestyrelse

Stk. 1 Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af

 

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Hjemmeside administrator
 • 4 menige bestyrelses medlemmer
 • mindste 2 suppleanter.
 • samt x antal klyngeledere efter bestyrelsens ønske (se §3 stk. 6 samt §6)

 

Stk. 2

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen, Formand, sekretær og de 2 menige bestyrelsesmedlemmer dog første gang for kun 1 år, således at ca. halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted, så længe man ønsker at stille op.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

 

Stk. 4

I bestyrelsens daglige arbejde har alle bestyrelsens medlemmer 1 stemme og uenighed afgøres ved håndsoprækning og simpelt flertal. Suppleanterne har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret, før de evt. indtræder i en bestyrelsespost.

 

Stk. 5

Bestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt formand, næstformand og kasserer er til stede og mødet er varslet med mindst 8 dage.

 

Stk. 6

Bestyrelsen kan nedsætte alle de udvalg (herefter kaldet klynger) som den finder nødvendige eller ønskelige.

 

Stk. 7

Bestyrelsens sammensætning giver plads til max. 2 medlemmer mellem 15 og 18 år, herfra kan der ikke dispenseres, da formand, næstformand og kasserer nødvendigvis skal være myndige.

 

Stk. 8

Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer i henhold til fordelingen i Stk. 6. samt forældre til medlemmer under 15 år. Af hensyn til demokratiet kan et betalt medlemskab af foreningen dog højst bære en repræsentation i bestyrelsen.

 

Stk. 9

Bestyrelsen samarbejder med en ekstern revisor, for at sikre at foreningens betroede midler anvendes korrekt i henhold til gældende love og regler.

 

§4 Foreningen tegnes af formand og kasserer

Stk. 1

Kontakt til foreningen sker gennem sekretariatet, korrekt adresse og tlf. er altid at finde på hjemmesiden.

 

Stk. 2.

Al kontakt med pressen går gennem formand, kasserer og/el. den af bestyrelsen udpegede person

 

Stk. 3.

Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves underskrift af den samlede bestyrelse. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

 

Stk. 4

Hæftelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Stk. 5

For at følge med tiden giver bestyrelsen prokura til den ved konstitueringen valgte kasserer. Således at denne alene hæfter for bankhævekort og netbank.

 

Stk. 6

Jævnfør ovenstående stk. 5 deles bestyrelsen i to grupper. En økonomidel med kassere og 2 medlemmer og en praksisdel med formand og 3 medlemmer. Dette sker for at lette såvel formand som kasserer i det daglige arbejde, som far at sikre økonomi og fremadskridende handling. Disse grupper bør ikke mødes mindre end 8 gange årligt.

 

Stk. 7

Bestyrelsen skal mødes fuldtalligt til fælles beslutninger mindst 4 gange årlig.

 

§5 Foreningens medlemmer

Stk. 1

Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages børn fra 10 år og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

 

Stk. 2

Ethvert medlem deltager i foreningens aktiviteter på eget ansvar

 

Stk. 3

Medlemmer under 18 skal have forældre / værges underskrift på at deltagelse i foreningens arrangementer sker på eget ansvar.

 

§6 Klynger

Stk. 1

Klynger er arbejdsgrupper under bestyrelsen, hver klynge repræsenterer en aktivitet i foreningen og styres af en klyngeleder, som er personligt ansvarlig overfor bestyrelsen. Og som ved bestyrelsens indkaldelse har pligt til at deltage i bestyrelsesmøderne på samme niveau som en suppleant, d.v.s. orienterende men uden stemmeret.

 

Stk. 2

Klynger er primært selvstyrende grupper, men underlagt bestyrelsens myndighed, bestyrelsen kan derfor altid pålægge klyngen overopsyn af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan også tilskyde en klynge et bestyrelsesmedlem med mandat til beslutninger, såfremt bestyrelsen skønner at dette vil fremme en velfungerende klynges aktiviteter.

 

Stk. 3

Ethvert medlem har mulighed for at stille forslag om nye klynger til bestyrelsen, men da dannelse af en klynge fordre en ansvarlig klyngeleder, kan ikke alle forslag imødekommes.

 

Stk. 4

orældre til medlemmer under 18 år, der ikke selv ønsker at deltage i spil kan anvendes som klyngeledere, men af hensyn til foreningens struktur fordre dette passivt medlemskab.

 

Stk. 5

Klyngernes aktiviteter samt regelsæt for spil herunder aldersgrænser skal godkendes af bestyrelsen før første spilledag.

 

Stk. 6

Klyngelederen er ansvarlig for overholdelse af de vedtagne regler, herunder udelukkelse i henhold til aldersgrænser.

 

§7 Foreningen Normsæt

Stk. 1

Rollespil er en meget avanceret leg, det er derfor vigtigt at aktiviteten er passende for den deltagende aldersgruppe. For at sikre børn og nye rollespillere og deres forældre mod kedelige oplevelser vil der for hver aktivitet være fastsat aldersgrænser, som skal overholdes. Som princip vil medlemmer under 13 år kun kunne deltage i juniorscenarier, mens disse ikke vil være åbne for spiller over 15 år.

 

Stk. 2

Princippet om deltagernes alder kan fraviges i tilfælde hvor klyngelederen i begynderportalen, siger god for det og forældrene giver skriftlig tilladelse.

 

Stk. 3.

Foreningen tillader ikke udtalelser eller opførsel der er racistisk eller diskriminerende i forhold til køn, alder, race, religion eller politiske ståsted, med mindre disse alene er en del af rollespillet.

 

Stk. 4.

Skulle et rollespils rammer være racistiske eller diskriminerende i henhold til §7 stk. 3 er dette ikke et udtryk for foreningens holdning. Ej heller for medlemmernes præferencer.

 

Stk. 5

Liverollespil for store børn og voksne kan indeholde scener med vold, voldtægt, blod, mord, mishandling og li. Det er foreningens holdning at disse som en del af realistisk rollespil ikke kan fjernes el. minimeres, men det er vigtigt at alle medlemmer holder i hævd at spillet ikke må resulterer i vedvarende fysiske el. psykiske skader. Således at enhver spiller tager ansvar for sig selv og respekterer øvrige spillers begrænsninger.

 

Stk. 6

Ethvert udtryk for at en spiller er eller ønsker at være off-game skal respekter, også selv om det ødelægger spillet for de øvrige deltagere. Regler og koder for off-game er inkluderet i alle regelsæt.

 

Stk. 7

Det er foreningens mål at samarbejde med og arrangerer ture til andre foreningers arrangementer, vi forventer her at vore medlemmer naturligvis overholder så vel vores eget normsæt som de regler vore værter sætter.

 

Stk. 8

Vore medlemmer overholder altid vore standarter til udklædning og opførsel, når vi drager ud.

 

§8 Kontingent

Stk. 1

Kontingentet fastsættes for det kommende år af den ordinære generalforsamling

 

Stk. 2

Der fastsættes to kontingenttyper: Aktive – alle der ønsker at deltage i rollespil under en eller anden form Passive – alle der ønsker at støtte foreningens virke og deltage i arrangementer til fremme af foreningens økonomi, samt frivillige ledere. Det passive kontingent udgør altid ¼ af prisen på et aktivt medlemskab.

Stk. 3

Kontingent for aktive medlemmer betales halvårligt forud og udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til kassereren senest 1 måned før forfald af næste kontingent. Kontingent for passive medlemmer betales en gang årligt og koster til enhver tid 25 % af et aktivt medlemskab Udmeldelse sker ved aflevering af klubkort, der er ingen refusion.

Stk. 4

Manglende betaling af kontingent, kan betyde udelukkelse fra deltagelse i foreningens arrangementer uanset art,

 

§9. Klubkort

Stk. 1

Alle medlemmer modtager et klubkort, klubkortet er med billede og strengt personligt.

 

Stk. 2

Gyldigt klubkortet skal medbringes/fremvises ved deltagelse i arrangementer afholdt af foreningen.

 

Stk. 3

Klubkortet er gyldigt så længe kontingentet er betalt og skal returneres ved udmeldelse.

 

Stk. 4

Ved manglende kontingent kan klubkortet midlertidigt eller permanent blive inddraget .

 

Stk. 5

Klubkortet giver adgang til div. rabatter for medlemmer, hvilke oplyses pr. opslag el. på hjemmesiden.

 

§10 Udelukkelse

Stk. 1 Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når denne finder grunde hertil. En udelukkelse kan ankes på næste generalforsamling. Der sker ikke tilbagebetaling af kontingent ved udelukkelse.

 

Stk. 2

Et medlem kan udelukkes fra et enkelt arrangement af klyngelederen. Dette skal kunne begrundes over for bestyrelsen, der fungerer som øverste myndighed i sagen. ( se i øvrigt § 6 stk. 6 )

 

§11 Generalforsamling

Stk. 1.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Denne afholdes årligt i oktober måned og varsles med mindst 4 uger på foreningens hjemmeside og ved annonce af valgfrit medie.

 

Stk. 2

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse, dagsordenen for generalforsamlingen offentliggøres på hjemmesiden el. såfremt bestyrelsen vælger det ved brev til medlemmerne senest 3 dage før generalforsamlingen.

 

Stk. 3

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret, børn under 15 år repræsenteres af forældre/værge med 1 stemme.

 

Stk. 4.

Alle medlemskaber giver således en stemme på generalforsamlingen. Alle sager afgøres med simpelt flertal undtaget er dog §3 stk. 2 samt udelukkelse af et medlem, disse kræver 2/3 stemmeflertal. Undtaget er også ændringer i vedtægterne, der kræver 3/4 flertal ved to på hinanden følgende generalforsamlinger. Der tælles alene blandt de fremmødte stemmer. Der skal foretage skriftlig afstemning, såfremt dette ønskes af mindst 5 medlemmer.

 

Stk. 5

Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen, denne offentliggøres på hjemmesiden, el. såfremt bestyrelsen vælger det ved brev til medlemmerne.

 

§12 Dagsorden på ordinær generalforsamling

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af formandens beretning

3. Forelæggelse af regnskab og budget

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg til bestyrelsen i henhold til § 3

7. Valg af revisor / godkendelse af bestyrelsens valg af ekstern revisor

8. Evt.

 

§13 Indkaldelse til ekstraordinær general forsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes når 2 bestyrelsesmedlemmer eller en kreds af medlemmer (mindst 1/4 eller 50, afhængig af foreningens størrelse) kræver det.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter at kravet er rejst.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme vilkår som ordinær generalforsamling, med mindre 2/3 af alle foreningens stemmeberettigede, stemmer for at ekskluderer varslet. I så fald kan ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 30 min. varsel.

Stk. 4

På en ekstraordinær generalforsamling behandles alene problemstillingen der udløste kravet om ekstraordinær generalforsamling. Det eneste øvrige punkt er således valg af dirigent.

§14 Foreningens regnskab

stk. 1

Foreningens regnskabsår går fra den 1. september til 1. september og bestyrelsen afgiver driftsregnskab til revisorerne seneste den 15. sep.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling vælger / godkender valg af ekstern revisor

Stk. 3

Ekstern revisor har altid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

§15 Opløsning

Stk. 1

Foreningen kan kun opløses når 2/3 af deltagerne på 2 hinanden følgende

Generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2

I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue og øvrige aktiver

Østerskov Efterskole

Kirketoften 4

9500 Hobro

tlf. 98 52 12 00

Da deres arbejde ses, at falde i tråd med foreningens formål og visioner.